AKTU RANK

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
retsmahekaj 333 336 610 1,218.09
2
ABHIJEET0 46 60 145 101.25
3
akgupta1 24 25 66 89.89
4
psrivastava0 27 29 89 75.65
5
ss367940 12 12 27 37.79
6
ssagrahari 13 14 23 37.53
7
lpvishwakarma 7 8 18 21.87
8
SaraswatAnushka 4 4 11 19.33
9
knightminder 2 3 17 16.32
10
sraghuvanshi 5 7 12 15.23
11
RadhikaSaini 4 6 32 14.23
12
nksingh1 2 3 5 14.21
13 byadav 2 2 8 14.11
14
msaha5 4 5 18 12.12
15
usrivastava0 1 1 1 10.20
16
gdwivedi 1 2 3 9.20
17
vishalgupta 1 1 4 9.20
18
nsky80 1 1 1 8.20
19
JeanClaudio 0 1 1 6.00
20 SANSKARSHARMA 0 4 9 6.00
21
ro1001 0 1 1 5.00
22
npal11 0 1 8 5.00
23
rsingh20 0 1 1 5.00
24
gkumar15 0 1 4 5.00
25
abhadauriya 0 1 1 4.00
26
pky007 0 1 3 4.00
27
jsingh6 0 1 1 4.00
1 of 1