GGSIPU RANK

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
nbisht 82 86 101 223.11
2
fcosta36 46 47 65 117.70
3
skushwah 34 34 52 108.11
4
goldenfinger 28 30 42 65.46
5
rsharma7 13 16 46 37.13
6
ashuvo 8 12 36 22.69
7
yrsingh 7 8 9 19.26
8
Kushagr 4 4 9 18.13
9
wahmad1 4 4 7 17.63
10
Raesh0 2 2 2 13.21
11
vsharma4 4 5 23 13.12
12
ssingh19 2 5 19 11.51
13 psemwal 1 1 3 10.00
14
hgarg9 1 2 12 10.00
15
kraina 1 2 7 9.20
16 vshankar 1 2 5 8.90
17 jparihar 1 1 6 7.50
18
RanjeetRanjan 1 1 1 6.50
19
tlekshey 0 1 6 6.00
20
ojain0 0 1 3 5.00
1 of 1