NRNU RANK

National Research Nuclear University "MEPhI"

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
akluev 29 29 145 180.76
2
Vadim0 29 29 292 178.73
3
jdudysheva 33 36 132 166.25
4
sgosha 28 28 135 157.37
5
kmaksimov 28 28 115 156.35
6
vlermontov 28 29 189 156.35
7
msorokin 31 34 104 154.02
8
aivladimirovich 27 27 124 148.58
9
akurnev 26 27 214 147.99
10
amalyshev 26 26 100 141.32
11
vyegor 26 27 125 141.12
12
Ilyas0 25 25 194 137.11
13
vbobrov 25 26 169 137.11
14
kanna0 25 26 203 136.30
15
kmolotkova 25 25 76 133.67
16
lmariia 25 25 60 133.67
17
smarina 25 25 51 133.67
18
nartem 24 25 108 131.28
19
astepanova 24 25 164 130.67
20
apolevodin 24 24 127 130.27
21
lkazinkina 21 23 39 129.78
22
ValentinGentuk 23 23 154 126.16
23
sbabkin 22 23 105 118.73
24
agarbuz 22 22 218 118.32
25
eivanova 22 22 178 118.32
26
dskorikova 22 23 118 117.92
27
bilya0 22 22 91 116.91
28
egalkina 22 23 105 111.96
29
vstepanov 21 23 42 111.50
30
aavdeev 21 23 180 109.48
31
delkin 20 23 216 103.27
32
nkonokhova 20 20 133 102.36
33
knatalya 20 21 116 101.96
34
Ivan_Belov 19 20 101 94.65
35
rolga0 19 20 57 92.63
36
gshishkov 18 19 28 91.48
37
amaxim 18 20 108 91.17
38
Aleksandra 16 16 112 74.97
1 of 3