SBPGC RANK

Shaikh Burhanuddin Post Graduate College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mkkawser 199 215 373 560.08
2
ssheikh6 101 101 333 495.48
3
BashirAhmedSharjid 113 122 490 435.12
4
ShakibHasan0 116 118 288 358.33
5
mdbappy 127 130 334 318.69
6
m02623 110 110 340 299.02
7
ahjim1 112 116 201 296.92
8
msbpgc 112 113 152 294.80
9
akazi0 101 103 237 271.55
10
Noman.Cse19 104 104 111 269.82
11
mmamun8 83 86 146 268.83
12
A.S.M.HasanSarker 98 98 208 255.13
13
rabbiweb7 93 96 166 244.00
14
NiroobWahid 71 79 146 217.55
15
MR_Dynamic 63 63 187 207.89
16
Secret_Minstrel 59 59 204 207.81
17
saroartasin 82 84 142 200.05
18
AbuSufiyan 68 68 125 182.27
19
Riad_Bx 39 39 141 180.48
20
nhasan114 58 58 88 173.21
21
mijahan1 62 63 119 164.17
22
MSHunter 58 58 70 160.35
23
Faisal8 48 49 93 160.04
24
mhratul1 25 25 67 135.05
25
myeasin 53 57 126 134.58
26
nsultana31 49 50 111 123.39
27
rahatrony-17 44 47 92 120.57
28
srahman255 37 38 68 114.22
29
omondal 38 39 79 113.21
30 msaman 38 41 134 94.45
31
m06856 22 23 53 82.31
32
Bina12 26 28 89 79.98
33
nhhasu 25 26 54 71.64
34
hjnishat 24 26 38 69.38
35
mrifat11 24 24 51 68.67
36
mmislam38 23 23 29 65.50
37
mshuda2 25 31 79 64.05
38
shossain307 24 25 43 63.21
1 of 3