SRM RANK

SRM University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
harora 15 15 32 43.10
2
kpatodi 11 12 36 36.99
3
akyadav0 6 6 9 27.68
4
vraavi 7 7 20 25.48
5 vighnesh_anand 2 2 10 15.11
6
skeshari 1 1 2 10.20
7
kgupta6 1 1 8 9.50
8 pkhunteta 1 1 5 9.20
9
jshanker 1 1 4 8.20
10
sdas77 0 1 2 5.00
11
vkrishna1 0 2 4 5.00
12
supadhyay0 0 1 1 5.00
1 of 1