UT RANK

The University of Tokyo

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
js-tuniversity 385 403 828 1,421.53
2
ayamashita 118 135 455 746.48
3
dhassaniya 29 30 55 68.43
4
hos.lyric 1 1 1 55.23
5
djfernandezcruz 4 4 14 23.23
6
ypetiton 5 6 11 18.34
7
Clinton 1 1 3 8.20
1 of 1