YMCA RANK

YMCA University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
salam94 114 114 258 297.38
2
gjha11 103 103 166 275.26
3
ybhardwaj 7 7 8 22.88
4
rshridhar 5 6 22 19.05
5
ericsondecastro 3 3 17 17.41
6
RAJATKUMAR 1 4 40 11.00
7
vkhushu 1 2 4 9.20
8
myadav1 1 1 1 7.50
9 sdudeja 0 1 3 5.00
1 of 1